Hitelkártyás fizetés
Marumoto teabolt
Marumoto

Adatvédelem

A MARUMOTO létrehozta adatvédelmi és titoktartási rendelkezéseit, hogy biztosítsa vásárlóit és weboldalunk látogatóit adataik biztonságos és diszkrét kezeléséről. Ezen rendelkezés célja az, hogy ügyfeleinket biztosítsuk arról, hogy az általuk megadott adatok nálunk teljes biztonságban vannak, és azokat szigorúan diszkréten kezeljük.

Az Ön személyes adatainak védelme a J.M.O. Kft és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A MARUMOTO, mint adatkezelő (a továbbiakban Adatkezelő) rendszere rögzíti a vásárló által megadott személyes adatokat. Ezek a kiszállítás lebonyolításához szükséges adatközlésen (küldemény címzése) kívül harmadik fél részére nem kerülnek átadásra.
A MARUMOTO alkalmanként (körülbelül negyedévente) a rendelés során megadott e-mail címre hírlevelet küldhet az online áruház újdonságairól. Amennyiben a vásárló nem kíván hírlevelet kapni, ezt a rendelés során a megjegyzés rovatban jelezheti. A hírlevél lemondására bármikor lehetőség van, a hírlevél végén feltüntetett módon.

A MARUMOTO webáruház csomagküldő tevékenységének szándékát az Adatvédelmi Hivatalban bejelentette.

Az Adatkezelő működése során
  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el adatkezelése során. Adatkezelő kijelenti, hogy a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 3.§-ában foglaltak kapcsán, hogy adatokat csak szolgáltatásának igénybevétele kapcsán gyűjt, egyéb forrásból – nyilvánosságra hozott adatállományból, adatátvételből, polgárok személyi adatinak és lakcímének nyilvántartását végző szervtől - származó adatokat nem kezel.

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

1. Az Adatkezelő szolgáltatása nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

2. Az Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, a szolgáltatás igénybevételének időpontjára időtartamára és helyre vonatkozó adatokat.

Az 1-2 pontban megjelöltek alapján az igénybe vevő döntése alapján megadható adat: név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely, szállítási cím, számlázási cím.
1-2. pontban rögzített adatokat - a 4. pontban megjelölt eset kivételével - az Adatkezelő törli a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, a szerződés teljesítése valamint a számlázást követően.

3. A szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, melyek a szolgáltatás nyújtása érdekében technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A rendszer működése során technikailag elengedhetetlenül rögzítésre kerülő adatok az igénybe vevő bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként folyamatosan rögzít. Ezeket az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az igénybe vevő külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül be és kilépéskor automatikusan rögzíti.

A honlap egyes részeinek letöltésekor az Adatkezelő rendszere kisméretű adatfájlokat helyez el automatikusan az igénybe vevő számítógépén. ("cookie"), erről az igénybe vevő további értesítést nem kap, az adatfájlok a rendszer egyes funkcióinak működéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat az igénybe vevő internetes böngészőjének útmutatója alapján. A honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiből, illetve annak Internet címéről (IP) naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Adatkezelő kizárólag a honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek.
Ezen adatokat felhasználási céljuk (rendszer működésének biztosítása illetve a statisztikai szempontból indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben) megszűnése esetén, vagy az érintett kérelmére az Adatkezelő haladéktalanul megsemmisíti.
Ezen adatok azonban az Adatkezelő részéről egyéb igénybe vevői adatokkal össze nem kapcsolhatóak.

4. Az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos fenti adatokat bármely a fent rögzítettektől eltérő célból (így különösen címzett elektronikus hirdetés vagy címzett tartalom eljuttatására) csak ezen cél pontos megjelölése és az igénybe vevő kifejezett hozzájárulása alapján kezelhet.

Az Adatkezelő lehetővé teszi az adatkezelés teljes tartama alatt, hogy az igénybe vevő az ilyen célból való adatkezelést letiltsa, akár a címzett elektronikus hirdetésben foglalt módon, akár a Kapcsolat oldalon keresztül elküldött ilyen tartalmú nyilatkozatával. Az adattörlést az Adatkezelő ebben az esetben haladéktalanul végrehajtja.
Az Adatkezelő nyilvántartást (tilalmi listát) vezet azoknak az igénybe vevőknek név és lakcímadatairól, akik kérték adataiknak közvetlen üzletszerzés (direktmarketing), elektronikus hirdetés céljából kezelt adataiknak kezelésének megszüntetését. A tilalmi listán szereplő igénybe vevőktől közvetlen üzletszerzés céljából hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve ha a tilalom csak egyedileg maghatározott célra vonatkozik.

Személyes adatiak kezeléséről az igénybe vevők az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a Kapcsolat oldalon keresztül küldött levélben tájékoztatást kérhetnek. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az igénybe vevő regisztrált e-mailcíméről küldik.

Budapest, 2010. július 1.